Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8711 815d
Reposted fromnowherextohide nowherextohide
helplesschild
7614 235a
Reposted frommicarose micarose
helplesschild
1660 9d09
Reposted fromAgga Agga
helplesschild
4728 fd16
Reposted frompaulinac26 paulinac26
1147 9c7e 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
helplesschild
Towarzyszu podróży, zbudowałeś byt swój zasklepiając jak termit wyloty ku światłu i zwinąłeś się w kłębek w kokonie nawyków, w dławiącym rytuale codziennego życia. I choć przyprawia cię on co dzień o szaleństwo, mozolnie wzniosłeś szaniec z tego rytuału przeciw wichrom, przypływom, gwiazdom i uczuciu. Dość trudu cię kosztuje, by co dnia zapomnieć swej kondycji człowieka. Teraz glina, z której zostałeś utworzony, wyschła i stwardniała. Nikt już się nie dobudzi w tobie astronoma, muzyka, altruisty, poety, człowieka, którzy zamieszkiwali może ciebie kiedyś.
— Adaś Miauczyński
Reposted fromiizu iizu
helplesschild
7910 2386
Reposted frombloodywrists bloodywrists
helplesschild
Reposted fromNytemayr Nytemayr
helplesschild
8265 0191 500
Reposted fromSoylentHolger SoylentHolger
helplesschild
8335 5ef7
Reposted fromms-kate ms-kate
helplesschild
8912 492c
Reposted fromohwhat ohwhat
helplesschild
8590 d591
Reposted fromschizophrenicworld schizophrenicworld
helplesschild
Reposted fromberry-girl berry-girl
helplesschild
8890 5e4c
So true
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
helplesschild
2612 0087
Reposted fromthereisnolove thereisnolove
helplesschild
Play fullscreen

(po dwóch godzinach leżenia w bezruchu i ciągłego słuchania Basinskiego masz myśli samobójcze, dopiero po ósmej ogarnia cię otępienie)
Reposted frommorsmorski morsmorski
helplesschild
1959 6156
helplesschild
She whispers while I'm sleeping
I love you when you smile
I didn't really lose you
I just lost it for a while
— Slowdive - Dagger
Reposted fromtedibea tedibea
helplesschild
happy birthday Sasha :)
Reposted frommesoup mesoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl